Všeobecné Obchodné Podmienky

I. Definícia základných pojmov

 • 1.1. Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Obchodné podmienky GET Express
 • 1.2. Kuriérom sa rozumie GET Express - spoločnosť: Tribiano s.r.o., Urxova 6754/6, 080 05 Prešov, IČO: 46 571 019.
 • 1.3. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Kuriér poskytuje na základe jej objednávky kuriérske služby(zabezpečuje prepravu zásielky alebo zásielok z Miesta odoslania do Miesta určenia).
 • 1.4. Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej je zásielka odosielaná. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s Kuriérom v prípade, že ide o osobu odlišnú od Zákazníka; v takomto prípade je Odosielateľ určený objednávkou Zákazníka.
 • 1.5. Miestom odoslania je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Kuriér povinný prevziať zásielku alebo zásielky.
 • 1.6. Miestom určenia je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Kuriér povinný doručiť zásielku alebo zásielky.
 • 1.7. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.
 • 1.8. Kde sa v týchto Obchodných podmienkach hovorí o tom, že úkon sa musí učiniť písomnou formou, rozumie sa tým podanie učinené na listine či obdobnom hmotnom materiále, alebo podanie učinené elektronickou poštou (e-mail).

II. Základné ustanovenia

 • 2.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kuriérske(prepravné) služby poskytované Kuriérom. Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Kuriéra a Zákazníka.
 • 2.2. Tieto Obchodné podmienky sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Kuriérom.
 • 2.3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Kuriérom a v žiadnom prípade nie s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Kuriér zabezpečí na prepravu zásielky.

III. Zásielka

 • 3.1. Zásielkou sa rozumie predmet určený na prepravu, ktorý má v súlade s týmito Obchodnými podmienkami Kuriér povinnosť prepraviť k Príjemcovi.
 • 3.2. Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky, a nespôsobila ujmu na zdraví obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám.
 • 3.3. Na zásielke musí byť uvedená adresa Odosielateľa a Príjemcu a musí byť zabezpečená obalom proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to predovšetkým s ohľadom na spôsob prepravy.
 • 3.4. Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa cena za prepravu určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: dĺžka x šírka x výška (v cm) / 5000
 • 3.5. Za rozhodujúcu hmotnosť pre určenie ceny prepravy Zásielky sa považuje hmotnosť stanovená Poskytovateľom v jeho operačných priestoroch (depo, sklad, prekladisko) na určenom vážiacom zariadení. Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy sa zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor. Hmotnosť zásielky uvedená na prepravných dokumentoch Odosielateľom alebo Objednávateľom má len informatívny charakter.
 • 3.6. Z prepravy sú vylúčené veci:
  • ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov zakázaná,
  • ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava po vozovke či akákoľvek iná dispozícia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Kuriéra, predovšetkým preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, jedov, výbušnín, traskavých látok, vojenskej munície a ďalších obdobných predmetov,
  • krehké a ľahko rozbitné predmety a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadnu prepravu,
  • ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo na jeho iný charakter,
  • ktorým chýbajú potrebné podklady a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa Príjemcu,
  • ktorých hmotnosť je väčšia ako 100 kg alebo rozmer presahuje 300 x 100 x 100 cm (dĺžka x šírka x výška), prípadne plochý predmet so šírkou väčšou ako 100 cm; pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu,
  • ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlo kaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy,
  • živé zvieratá a organizmy, ľudské alebo zvieracie orgány a zostatky, odpad,
  • platné eurové bankovky i cudzie, šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty (napríklad: ceniny, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere a iné obdobné dokumenty, drahé kovy, perly a drahokamy a predmety z nich vyrobené, veci zvláštnej hodnoty, písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy, nosiče dát a záznamy na nich, umelecké predmety (t.j. nad 700,- €)),
  • výbušniny, zbrane, strelivo, omamné a psychotropné látky, rádioaktívne látky,
  • starožitný nábytok, nábytok (matrace, postele, vitríny, stoly,...),
  • iné predmety, ktoré sú na prepravu zásielok nevhodné (ďalej len „predmety vylúčené z prepravy”)
 • 3.7. V prípade, že Zákazník resp. Odosielateľ odovzdá Kuriérovi na prepravu zásielku, ktorá obsahuje predmet vylúčený z prepravy, Kuriér nezodpovedá za žiadne škody na takejto zásielke. Za to, že zásielka neobsahuje predmety vylúčené z prepravy zodpovedá Zákazník (aj pokiaľ sa nejedná o osobu totožnú s Odosielateľom). Pokiaľ je Odosielateľom osoba odlišná od Zákazníka, je Zákazník povinný zabezpečiť, že Odosielateľ si je vedomý ustanovení týchto Obchodných podmienok a že koná v súlade s nimi. Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok zo strany Odosielateľa, považuje sa takéto porušenie za porušenie povinností zo strany Zákazníka.
 • 3.8. Z prepravy je taktiež vylúčený predmet, ktorý, hoci inak spĺňa podmienky kladené týmito Obchodnými podmienkami na zásielku, má byť odoslaný z Miesta odoslania alebo je Zákazníkom adresovaný na Miesto určenia, ktoré je nedosažiteľné, dosažiteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodné, prípadne ide o miesto, kde Kuriér neposkytuje svoje služby.
 • 3.9. V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor Kuriéra. Kuriér je oprávnený, nie však povinný merať alebo vážiť zásielku, resp. ju otvoriť a prekontrolovať jej obsah.
 • 3.10. Kuriér si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu Zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete. V prípade zistenia, že Odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z prepravy, má Kuriér právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar Odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká Odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia Zásielky alebo jej oneskoreného dodania.
 • 3.11. V prípade, že Odosielateľ odovzdá Kuriérovi definovanú v bode 3.6 týchto Obchodných podmienok bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu zmluvy a Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so Zásielkou. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť Kuriérovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu.
 • 3.12. Poistenie zásielky sa nevzťahuje na poškodenia zásielky zapríčinené nevhodným prepravným balením. Poistenie zásielky sa vzťahuje na preukázateľnú hodnotu zásielky (napr. nákupnou faktúrou, PPD, v prípade produktu vlastnej výroby čestného prehlásenia,...). Zodpovednosť za nedodanie poistenej zásielky, jej zničenie, stratu, odcudzenie, poškodenie obsahu alebo úbytok jej obsahu, je poskytovaná náhrada vo výške skutočnej škody, najviac však do výšky poistenia.

IV. Povinnosti Kuriéra

 • 4.1. Kuriér sa zaväzuje:
  • v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku na Mieste odoslania,
  • po prevzatí zásielky na Mieste odoslania zabezpečiť jej prepravu Príjemcovi zásielky na Miesto určenia,
  • v prípade nemožnosti zásielku doručiť (článok 6.5.) je Kuriér povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
  • odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia,
  • zabezpečovať prepravu zásielok riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností v lehote dohodnutej so Zákazníkom (t.j. podľa dohodnutého/objednaného druhu služby Kuriéra).
  • dohodnutým spôsobom podať Zákazníkovi informáciu o tom, kedy bola zásielka doručená Príjemcovi,
  • všestranne chrániť záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave,
  • poskytnúť Zákazníkovi do šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia prepravy zásielky na jeho žiadosť kópiu prepravného listu zásielky, z ktorého sa dá určiť, kto a kedy zásielku prevzal, kto bol Odosielateľom zásielky a kto bol Príjemcom zásielky,
  • zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.
 • 4.2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Kuriérom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Kuriér prijme objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Kuriéra zabezpečiť prepravu zásielky a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníku Kuriéra.
 • 4.3. Zákazník podaním objednávky dáva Kuriérovi súhlas na prípadné monitorovanie/nahrávanie telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Kuriér právo takýto záznam (pokiaľ bol vyhotovený) použiť. Ak je Zákazník právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo Kuriéra zabezpečiť i vo vzťahu ku svojím zamestnancom, prípadne iným osobám, ktoré jeho menom zariaďujú objednávky (t.j. Kuriér predpokladá, že všetky osoby uskutočňujúce objednávky menom Zákazníka sú o vyššie uvedenom práve Kuriéra riadne informované zo strany Zákazníka a že s uplatňovaním tohto práva Kuriéra vyslovili svoj súhlas). Kuriér sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom; za porušenie tejto povinnosti zodpovedá za škodu tým Zákazníkovi spôsobenú.
 • 4.4. Kuriér môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho Kuriéra a zodpovedá pri tom, ako by prepravu uskutočňoval sám.

V. Povinnosti Zákazníka

 • 5.1. Zákazník sa zaväzuje:
  • v prípade, že chce využiť služby Kuriéra, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, t.j. telefonicky,
  • vyznačiť na zásielke kompletnú adresu Miesta odoslania a Miesta určenia vrátane čísla orientačného a súpisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov Miesta určenia, ak ide o dom s viacerými podlažiami alebo s viacerými bytmi či nebytovými priestormi); len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo orientačné, pokiaľ nie je Zákazníkom písomne určené inak,
  • v objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo; pokiaľ bolo Zákazníkovi pridelený kód zákazníka, stačí uviesť len tento kód; kódom Zákazníka sa rozumie zákaznícke číslo stáleho Zákazníka; ďalej v objednávke uviesť aj adresu Odosielateľa (adresu Miesta odoslania), adresu Príjemcu (adresu Miesta určenia), hraničnú hmotnosť zásielky (t.j. či sa jedná o zásielku do 0,4 kg, alebo od 0,4 kg do 3 kg, alebo od 3 kg do 15 kg, alebo nad 15 kg), typ zásielky (obálka, balík a pod.), druh objednávanej služby podľa Cenníka Kuriéra a ďalšie údaje stanovené týmito Obchodnými podmienkami.
  • zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na obale; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Kuriérovi porušením tejto povinnosti,
  • upozorniť Kuriéra priamo v objednávke, že objednáva prepravu zásielky rozmerov väčších ako 50 x 30 x 15 cm, prípadne zásielky plochého tvaru so šírkou väčšou ako 45 cm, pri nakládke a vykládke rozmernejších zásielok nad 50 kg zabezpečiť nášmu kuriérovi primeranú pomoc,
  • uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky, ak je hodnota zásielky vyššia ako 170,- €, s tým, že v opačnom prípade nesie dôsledky nesplnenia tejto povinnosti podľa článku 11.6.,
  • odovzdať Kuriérovi najneskôr pri odovzdaní zásielky zvláštne listiny, pokiaľ sú potrebné na splnenie prepravy zásielky,
  • potvrdiť odovzdanie a prevzatie každej zásielky určenej na prepravu na oficiálny, k tomu určený prepravný list Kuriéra,
  • poskytnúť Kuriérovi správne údaje o zásielke (adresu vyzdvihnutia, adresu doručenia, tel. kontakt pre vyzdvihnutie zásielky, tel. kontakt pre doručenie zásielky, správnu hmotnosť, rozmeru zásielky, počet balíkov a pod.), obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Kuriérovi porušením tejto povinnosti. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené,
  • prijať späť nedoručiteľnú zásielku.
 • 5.2. Zákazník je zodpovedný za pripravenie zásielky na odoslanie tak, aby Kuriér mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať; pokiaľ nie je zásielka pripravená a nebude možné, aby Kuriér zásielku prevzal od Odosielateľa do piatich minút od príjazdu na príslušnú adresu, je Zákazník povinný zaplatiť náhradu za stratu času Kuriéra podľa platného Cenníku Kuriéra. Kuriér má právo v prípade naliehavej potreby odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Kuriéra. V takomto prípade sa Zákazníkovi účtuje za objednanú službu plná cena podľa platného Cenníka. V prípade opätovného objednania Kuriéra sa toto považuje za novú objednávku, avšak Zákazníkovi prináleží na túto opätovnú objednávku zľava podľa platného Cenníka, pričom za opätovné objednanie Kuriéra sa považuje objednanie do dvoch hodín od nahlásenia pôvodnej objednávky, objednanie po tomto časovom limite sa považuje za novú objednávku bez uplatnenia vyššie uvedenej zľavy. Kuriér nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, pokiaľ bolo toto oneskorenie spôsobené zdržaním pri preberaní zásielky nezavinenom Kuriérom. Kuriér nie je oprávnený účtovať náhradu za stratu času, resp. odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Kuriéra v prípadoch ak zdržanie s prevzatím zásielky bolo spôsobené Kuriérom.
 • 5.3. Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku ja Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám.

VI. Doručovanie zásielok

 • 6.1. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste určenia.
 • 6.2. Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste určenia v miestnostiach Príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). To neplatí, pokiaľ Zákazník v objednávke uvedie, že zásielka musí byť odovzdaná výlučne Príjemcovi; v takomto prípade sa zásielka smie vydať len Príjemcovi a nikomu inému. Kuriér nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.
 • 6.3. Ak Zákazník predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže v objednávke uviesť povolenie k odovzdaniu zásielky osobe mimo kanceláriu alebo byt Príjemcu (napr. susednej firme, do schránky apod.).
 • 6.4. V prípade, že Zákazník v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí Príjemca, je Kuriér oprávnený vydať zásielku Príjemcovi aj vtedy, ak Príjemca cenu za prepravu zásielky zaplatiť odmietne. V takomto prípade je cenu za prepravu danej zásielky povinný zaplatiť Zákazník.
 • 6.5. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), musí o tom Kuriér bezodkladne informovať Zákazníka a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, nebudú vydané žiadne inštrukcie, pokiaľ nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, je Kuriér povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník dá o nedoručiteľnej zásielke Kuriérovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Kuriérovi zaplatiť i cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcií.
 • 6.6. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade rovnako patrí Kuriérovi cena za spiatočnú prepravu.
 • 6.7. Dokiaľ Kuriér zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ to je technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené a cenu v súlade s Cenníkom Kuriéra.
 • 6.8. Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Zákazníkovi vydaná, je Kuriér oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak bezprostredne hrozí škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uschovávania zásielky škoda Kuriérovi, a ak zároveň v oboch prípadoch nie je možné vyžiadať si pokyny Zákazníka, ak Zákazník nedáva žiadne pokyny či ak sú jeho pokyny zjavne neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné iba s nákladmi zjavne neprimeranými povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si Zákazník nevyzdvihne zásielku od Kuriéra alebo ak neumožní jej doručenie do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená, je Kuriér oprávnený vhodným spôsobom zásielku predať. Ak zo zdržania zásielky hrozí nebezpečenstvo, a ak zároveň nie je možnosť zásielku primerane predať alebo by náklady s predajom boli zjavne neprimerané povahe zásielky, a to predovšetkým v prípade ak prevyšujú náklady na predaj predpokladaný zisk z predaja, je Kuriér oprávnený zásielku zničiť. Náklady, ktoré vzniknú úschovou, predajom, prípadne zničením zásielky znáša Zákazník.

VII. Doba na doručenie zásielky

 • 7.1. Doba, do kedy sa má zásielka doručiť Príjemcovi, je určená maximálnymi prepravnými lehotami Kuriéra, ktoré sú uvedené pri jednotlivých druhoch poskytovaných služieb v Cenníku Kuriéra. V prípade pochybností alebo nesúladu platí, že záväzné sú tie lehoty, ktoré Kuriér zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
 • 7.2. Maximálne prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu prevzatia zásielky od Odosielateľa do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi.
 • 7.3. Kuriér sa vynasnaží v rámci svojich možností doručiť zásielku v maximálnych prepravných lehotách uvedených vyššie. Tieto maximálne prepravné lehoty však nie sú zaručené a Kuriér teda nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením. Kuriér však v prípade oneskoreného doručenia zavineného Kuriérom poskytne v prípade uplatnenia zo strany Zákazníka zľavu z ceny za prepravu v zmysle Cenníka Kuriéra. Zľava nebude poskytnutá v prípadoch vymenovaných v článku 11.3 týchto Obchodných podmienok a ďalších prípadoch stanovených týmito Obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi.

VIII. Ceny za prepravu

 • 8.1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Kuriéra, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
 • 8.2. Zákazník je povinný za prepravu alebo za iné služby v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníku Kuriéra, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.
 • 8.3. Pre cenu za prepravu zásielky je záväzný ten platný a účinný Cenník, ktorý Kuriér zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
 • 8.4. Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe faktúry – daňového dokladu Kuriéra – splatnej do 7 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade platby v hotovosti účtuje Kuriér Zákazníkovi poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka Kuriéra. Kuriér zasiela Zákazníkovi elektronicky faktúru, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom, ibaže Zákazník písomne požiada Kuriéra o doručovanie faktúr v listinnej forme. Zákazníkom, s ktorými má Kuriér podpísanú Rámcovú zmluvu o kuriérskych službách, faktúruje Kuriér administratívny poplatok 1,- € (pri faktúrovanej sume nad 33,- € bez DPH) alebo 2,- € (pri faktúrovanej sume 33,- € a nižšej) za vystavenie faktúry v listinnej podobe. Zákazníkom, s ktorými nemá Kuriér podpísanú písomnú Rámcovú zmluvu o kuriérskych službách, faktúruje Kuriér administratívny poplatok 2,- € (pri zaslaní elektronickej faktúry so sumou 33,- € alebo nižšou alebo pri vystavení písomnej faktúry a faktúrovanej sume nad 33,- €) a poplatok 3,- € (za vystavenie listinnej faktúry so sumou 33,- € a nižšou). V ostatných prípadoch administartívny poplatok Kuriér neúčtuje.
 • 8.5. V prípade omeškania s úhradou ceny je Kuriér oprávnený Zákazníkovi účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 20 dní, Zákazník stráca nárok na prípadné zmluvne dojednané cenové zvýhodnenie až do okamihu úhrady ceny v plnej výške. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 100 dní, je okrem úroku z omeškania Zákazník povinný za stoprvý deň omeškania uhradiť Kuriérovi taktiež zmluvnú pokutu vo výške 25% z dlžnej čiastky (súčasne Zákazník stráca trvale nárok na prípadné zmluvne dojednadné cenové zvýhodnenie). Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Kuriér je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
 • 8.6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Kuriér oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu ceny za všetky ďalšie objednané zásielky v hotovosti.
 • 8.7. Pokiaľ Kuriér nemôže dokončiť prepravu kvôli skutočnostiam, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť ceny zodpovedajúcej uskutočnenej preprave podľa Cenníku Kuriéra. Skutočnosť, za ktorú Kuriér nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka a skutočnosť vymedzená v článku 11. odst. 3.
 • 8.8. V prípade omeškania s úhradou ceny nie je Kuriér povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi, prípadne poskytovať ďalšie služby Zákazníkovi výhradne proti platbe v hotovosti.
 • 8.9. Poplatky, ktoré fakturuje Kuriér Zákazníkovi podľa týchto Obchodných podmienok alebo Cenníka Kuriéra, sú uvedené bez 20% DPH.

IX. Ďalšie služby

 • 9.1. Okrem kuriérskych (prepravných) služieb poskytuje Kuriér aj ďalšie služby uvedené v Cenníku Kuriéra.
 • 9.2. Ponuka všetkých ďalších služieb sa nachádza na aktuálnych propagačných materiáloch Kuriéra a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
 • 9.3. Na služby uvedené v tomto článku sa primerane použijú tieto Obchodné podmienky, ibaže z povahy danej služby vyplýva, že konkrétne ustanovenie je na ňu neaplikovateľné.
 • 9.4. Bližšie podrobnosti o jednotlivých službách sú uvedené v príslušných propagačných materiáloch a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

X. Pravidelná preprava

 • 10.1. Ak si Zákazník dohodne s Kuriérom pravidelnú prepravu zásielok, Kuriér je povinný zabezpečiť, aby sa pravidelne na miesto určené Zákazníkom ako Miesto odoslania v Zákazníkom požadovanú hodinu dostavovala osoba prepravujúca zásielky menom Kuriéra, ktorá bude pripravená prevziať Zákazníkove zásielky.
 • 10.2. Ak je dohodnutá pravidelná preprava, Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za túto službu bez ohľadu na to, či Zákazník v dohodnutom čase v Mieste odoslania odovzdá alebo neodovzdá Kuriérovi zásielku na prepravu.

XI. Zodpovednosť Kuriéra za škody

 • 11.1. Kuriér zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Kuriérom až do jej odovzdania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi.
 • 11.2. V súlade s článkom 7.3 týchto Obchdných podmienok Kuriér nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky.
 • 11.3. Kuriér nezodpovedá za škody na zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) alebo za škody zapríčinené neskorým doručením, vadným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:
  • v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Kuriér preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky,
  • vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku,
  • vadným obalom, na ktorý Kuriér upozornil pri prevzatí zásielky na prepravu; ak však Kuriér neupozornil na vadu obalu, nezodpovedá Kuriér za škodu spôsobenú na zásielke v dôsledku tejto vady len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná,
  • mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Kuriéra alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Kuriérom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Kuriéra a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Kuriér túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
 • 11.4. Pri škode vzniknutej na zásielke je Kuriér povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
 • 11.5. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri započatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak Zákazník nepreukáže niečo iné.
 • 11.6. Pokiaľ je hodnota zásielky väčšia ako 170,- €, Zákazník je povinný hodnotu zásielky uviesť v okamihu objednávky prepravy zásielky. Ak túto hodnotu v okamihu objednávky zásielky neuvedie, platí, že hodnota zásielky nie je väčšia ako 170,- € a Zákazník preto nie je oprávnený domáhať sa zaplatenia náhrady škody na zásielke väčšej ako 170,- €.
 • 11.7. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu alebo poškodenie za stratu listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v predchádzajúcom odstavci.
 • 11.8. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu za stratu inej zásielky, ako je zásielka uvedená v predchádzajúcom odstavci, náklady na výmenu takejto veci, prípadne primeraná trhová hodnota veci. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Kuriér povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia Kuriérom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v článku 11.6.
 • 11.9. Zodpovednosť Kuriéra za škodu na zásielke je obmedzená najvyššou čiastkou 660,- €.
 • 11.10. Kuriér zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená.

XII. Reklamácia zodpovednosti Kuriéra za škody

 • 12.1. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito Obchodnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená Kuriérovi v lehote podľa predchádzajúcich odstavcov. Zásielky musí byť ihneď spísaný škodový protokol. Dopravca je povinný takýto protokol spísať.
 • 12.2. Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.
 • 12.3. Nahlásenie čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca písomne najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania Zásielky.
 • 12.4. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito Obchodnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená Kuriérovi v lehote podľa predchádzajúcich odstavcov.
  Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým:
  • Číslo zásielky
  • Popis vady, alebo rozsah poškodenia zásielky
  • Označenie obsahu zásielky a doklad potvrdzujúci obsah Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra, objednávka a pod.)
  • Výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody, pričom tu je potrebné doložiť doklad preukazujúcim hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad, faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia a pod.)
  • Fotodokumentácia - odfotená zásielka pri prevzatí s detailom poškodenia
  • Dátum, kedy bola Zásielka odovzdaná na prepravu
 • 12.5. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.
 • 12.6. Nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť Tribiano s.r.o. najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH.

XIII. Zodpovednosť Zákazníka za škody

 • 13.1. Zákazník zodpovedá Kuriérovi za všetky ujmy a škody, ktoré Kuriérovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Kuriérovi predmet, ktorý je podľa týchto Obchodných podmienok vylúčený z prepravy.

XIV. Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory.

 • 14.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Kuriérom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

XV. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

 • 15.1. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Kuriéra, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Kuriéra.
 • 15.2. Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné.
 • 15.3. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.getexpress.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.

XVI. Záverečné ustanovenia

 • 16.1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01. januára 2022.